University of Hamburg, Institut für Experimentalphysik
Hamburg, Germany
Author
Jaster-Merz, S.
Wenskat, M.