J-PARC, KEK & JAEA
Ibaraki-ken, Japan
Author
Otani, M.